תנאי שימוש

גולש יקר,

עם אישורך לדף זה, יחולו התנאים הבאים בין חברת סמארט תיקוני רכב בע"מ, ח"פ 515053726 ("סמארט" או "הספק"), לבינך ו/או כל מי מטעמך בהתאם לשם המשתמש והסיסמא האישית שלך ("המשתמש" או "הגולש"); אנו מודים לך מראש על הבעת האמון בהתקשרותך עמנו, וכן לקריאתך בעיון את תנאי השימוש שלהלן במערכת המקוונת של הספק ("תנאי השימוש"), אשר תוצג מיד עם אישורך ("המערכת").

הצהרות המשתמש:

 1. המשתמש מצהיר כי הוא בגיר וכשיר משפטית, לפי הדין הישראלי, וכי הוא קרא את תנאי השימוש והבינם ככל גולש סביר אחר.
 2. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל הנתונים שיזין דרך המערכת ו/או ימסור לספק בכל דרך אחרת, לרבות בקשר עם אירועים שיעביר לטיפול דרך המערכת, הם נכונים ועל אחריותו המלאה.
 3. לסמארט לא תהיה כל אחריות לנכונות המידע שיוצג או יימסר על ידי המשתמש, והמשתמש יהיה אחראי כלפי כל נזק שייגרם לספק ו/או למי מטעמו בגין מסירת מידע כוזב ו/או בגין שימוש לרעה במערכת על ידי הגולש.
 4. השימוש שייעשה במערכת, ובכלל זה התקשרות המשתמש עם הספק, נעשים בשם ועבור המשתמש עצמו בלבד, ולא כשלוח או מיופה כח או בא כח של אדם אחר.
 5. המשתמש מתחייב לשמור על הסיסמא ושם המשתמש שיינתנו לו בצורה מאובטחת, ולא להעבירם לאחרים ולא לעשות כל פעולה או להימנע מלעשות כל פעולה סבירה שיש בה כדי להפוך את המידע והנתונים שייקלטו ויישמרו במערכת אודותיו זמינים לכל צד שלישי.
 6. המשתמש מתחייב להודיע לספק ללא כל דיחוי בדבר אבדן ו/או גניבה ו/או חשש לחדירה לחומרי מחשב שיש בהם כדי לסכן את אבטחת המידע ופרטיות פרטי המשתמש שלו, כדי לקבל שם משתמש ו/או סיסמא חדשים ומאובטחים.
 7. המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעילות רובוטית במערכת, לרבות כי לא יעמיס על שרתי הספק מידע או נתונים שאינם דרושים או אינם סבירים במסגרת שירותי המערכת.
 8. המשתמש ישפה את הספק בגין נזקים שייגרמו לו ו/או למי מטעמו, בשל מעשה או מחדל מצד המשתמש, שלא כדין ו/או בניגוד לתנאי השימוש.
 9. כל המידע שיסופק דרך המערכת אינו נחשב למידע סודי של המשתמש, או לנתונים שי בהם משום חלק מצנעת פרטיותו של המשתמש.

תיאור השירותים דרך המערכת:

 1. במסגרת ההתקשרות דרך המערכת, יהיה המשתמש זכאי להעביר לטיפול סמארט כל הודעת תשלום קנס שקיבל לידיו ו/או עבורו (בלבד), כמשמעה בסעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, בין שהודעת תשלום הקנס ניתנה על ידי רשות עירונית או מקומית ובין שניתנה על ידי משטרת ישראל ("אירוע בר חיוב" ו"רשויות").
 2. לא יינתנו שירותים עבור הודעות תשלום שעה שחלף המועד לערער עליהן, בין אם עבר למסלול גבייה מטעם הרשות (לרבות הליכי הוצאה לפועל) ובין אם טרם עבר למסלול גבייה, ואלה לא ייחשבו כאירוע בר חיוב לעניין תנאי השימוש ושירותי המערכת.
 3. בחר המשתמש להעביר אירוע בר חיוב לטיפול הספק, יעשה זאת באמצעות הודעה במקום הייעודי במערכת (בדף 'הוספת אירוע'), תוך צירוף כל מסמך והוספת כל נתון שיידרש לפי המערכת ("אירוע"), ואותו עניין ייחשב כאירוע שהועבר לטיפול.
 4. המשתמש לא יהיה מוגבל בכמות אירועים להעברה דרך המערכת, והספק לא ידחה אירוע כלשהו שהועבר לטיפולו (אלא אם ישתנו תנאי השימוש, החל ממועד השינוי).
 5. הודעות/ערעורים/תשובות לאירועים ינוסחו על ידי המערכת, על פי נסיונו ודעתו של הספק ובהתאם לאלגוריתם של המערכת ("כתב תשובה"), ויופקו בכרטיס האישי של המשתמש במערכת להדפסה, חתימה ושליחה על ידי המשתמש.

* לתשומת לב הגולש, הזמן להעברת כתב תשובה או כתב ערעור לאירוע בר חיוב עשוי להשתנות מאירוע לאירוע, ועל אחריותו המלאה לוודא את הכנת ושליחת כתב התשובה או כתב הערעור בתוך זמן סביר מהאירוע.

 1. ניתנה תשובה שלילית לכתב תשובה שהופק דרך המערכת, והמשתמש חויב בתשלום לרשות בשל אירוע, יהיה המשתמש זכאי לניסוח כתב תשובה מתוקן כערעור לתגובת הרשות לכתב התשובה המקורי ("כתב ערעור"), באמצעות הודעה במקום הייעודי במערכת (בדף 'ערעור'), תוך צירוף כל מסמך והוספת כל נתון שיידרש דף המערכת.

חריגים ותנאים לשירותי המערכת:

 1. סמארט אינה מתחייבת לשאת בכל עלות ו/או קנס ו/או הוצאה שיחוב בה המשתמש כלפי הרשויות במסגרת אירוע בר חיוב או כל עניין נלווה לו, בין אם הועבר לטיפול המערכת ובין אם לא.

* מבלי לגרוע מהאמור, באחריות הגולש לפנות דרך המערכת לצורך הכנת כתב תשובה בטרם יחלוף לוח הזמנים לתגובה לאירוע, בשים לב לזמנים בשליחת דואר ישראל, בזמן סביר.

 1. ידוע לגולש כי במסגרת התקשרותו עם הספק ו/או שימוש בשירותי המערכת, הוא אינו מקבל 'ביטוח' ו/או 'פוליסה' לאירועים ברי חיוב, כולם או מקצתם, וכי סמארט לא תיחשב כמי שמייצגת את המשתמש כלפי הרשויות בכל צורה שהיא.
 2. ידוע לגולש כי במסגרת התקשרותו עם הספק ו/או שימוש בשירותי המערכת, כי סמארט אינה מעניקה שירותים משפטיים ו/או ייצוג בערכאות משפטיות או מעין משפטיות, וכי סמארט אינה מספקת שירותי עריכת דין מכל סוג שהוא בקשר עם אירועים שהמשתמש יעביר לטיפול דרך המערכת.
 3. סמארט מבצעת עדכוני תכנה ותיקון תקלות מעת לעת, והמשתמש לא יישמע בטענה כלשהי בדבר עיכוב במתן השירות דרך המערכת בשל ניתוקים ו/או תקלות מחשב ו/או תקלות רשת ו/או השבתות יזומות ו/או כיו"ב, והכל בקשר לטיפול באירועים או נזקים שיגרמו לציוד של המשתמש.
 4. המשתמש יהיה אחראי לבדו לקבלת תגובת הרשויות לכתב תשובה או לכתב ערעור, בין אם יישלח על ידי המערכת ובין אם יישלח בכל דרך אחרת, וכן יהיה אחראי לבדו לקבלת תגובת הרשויות בזמנים סבירים כפי שנדרש לשם המשך תשובה/ערעור/תשלום.

תשלומים ודרכי חיוב כספי:

 1. בתמורה לשירותי הספק וכנגד ניסוח כתב תשובה והפקתו במערכת, ישלם הגולש סך של 35 ₪ בעד כל אירוע ("התשלום"), בתוספת מע"מ כחוק.

* לתשומת לב הגולש, הזמן להעברת כתב תשובה או כתב ערעור לאירוע בר חיוב עשוי להשתנות מאירוע לאירוע, ועל אחריותו המלאה לוודא את הכנת ושליחת כתב התשובה או כתב הערעור בתוך זמן סביר מהאירוע.

 1. עם ביצוע התשלום דרך המערכת, בין דרך גבייה במערכת סליקה "PAYPAL" או "PAYME" ובין דרך העברה בנקאית לחשבון סמארט (אך בכפוף לאישור הספק מראש, ובמקרים מיוחדים), יופק במערכת כתב התשובה או כתב הערעור (בעמוד האינטרנטי האישי של הגולש במערכת).

* יובהר, כי ביצוע תשלום בהעברה בנקאית כאמור לעיל, יאושר על פי שיקול דעת הספק, לגבי משתמשים שאין ברשותם כרטיס אשראי תקף.

 1. עם העברת התשלום וקבלת כתב תשובה או כתב ערעור, יהיה הגולש רשאי לעשות כל שימוש (אישי) במסמך שיופק עבורו, לרבות תיקונים, הדפסה, חתימה והגשה; ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש לשלוח את כתב התשובה או את כתב הערעור, לפי העניין, אל הרשויות הרלוונטיות לאותו אירוע.
 2. כל תשלום יכלול רשות אחת בלבד, אף אם מדובר באירוע המערב מספר רשויות; והמשתמש יהיה רשאי להעביר תשלומים נוספים עבור הפקת כתב תשובה או כתב ערעור ביחס לאותו אירוע, עבור רשויות נוספות.
 3. למען הסר ספק, התשלום אינו כולל שליחת כתב התשובה או כתב הערעור לידי הרשויות, וסמארט לא תשלח בדואר (או בכל דרך אחרת שאינה מקוונת) טיוטות/ערעורים/מכתבים/נוסחים וכיו"ב, אלא במסגרת הפקה במערכת.
 4. חלף התשלום האמור לעיל, יהיה הגולש זכאי לשלם סך של 45 ₪ ("תשלום מוגדל"), בתוספת מע"מ כחוק, לגבי אירוע הקשור במשטרת ישראל (בלבד) ולא לרשויות אחרות, עבור הפקת כתב תשובה (וכן כתב ערעור, ככל שרלוונטי) לאירוע כאמור ושליחת המסמך לרשות.
 5. שילם המשתמש תשלום מוגדל, ישלח הספק את כתב התשובה או את כתב הערעור, לפי העניין, על חשבונו אך לאחר אישור הגולש לנוסח כתב התשובה או כתב הערעור, למשטרת ישראל בתוך יום עסקים אחד (ממועד אישור הגולש) בדואר רשום. לעניין סעיף זה, היעדר תגובה מצד הגולש לטיוטת כתב תשובה או לטיוטת כתב ערעור במשך 3 ימים, ייחשב כאישורו.

* לתשומת לב הגולש, הזמן להעברת כתב תשובה או כתב ערעור לאירוע בר חיוב עשוי להשתנות מאירוע לאירוע, ועל אחריותו המלאה להעביר דרך המערכת את כל הנתונים הדרושים בתוך זמן סביר מהאירוע, לצורך הכנת ושליחת כתב התשובה או כתב הערעור על ידי הספק.

 1. הספק לא יהיה אחראי על זמני השליחה, ולא יישא בכל אחריות לעיכוב בשליחת כתב תשובה או כתב ערעור ו/או אם המסמך לא יגיע למענה של הרשות (במסגרת תשלום מוגדל), הנובעים בשל דואר ישראל או פניית המשתמש בחלוף למעלה מ-15 ימים ממועד האירוע.
 2. ככל שיידחה כתב תשובה על ידי הרשות, המשתמש יהיה רשאי לקבל כתב ערעור ללא כל תשלום נוסף, ושליחתו יהיה בהתאם לתנאי השימוש שלעיל בדבר ביצוע תשלום מוגדל, ככל ששולם תשלום מוגדל כאמור, ללא עלות נוספת בדבר שליחת כתב הערעור.

מדיניות פרטיות:

 1. ידוע ללקוח כי אין כל חובה חוקית שחלה עליו למסירת המידע וכי כל מידע שימסור ימסר מרצונו החופשי. הגולש יודע ומסכים שהספק ישתמש בפרטי הזיהוי שלו ושל רכב לצורך פניה לרשויות, במטרה לברר את מצבו של האירוע עליו דיווח המשתמש בכל עת, ולדעת את סטטוס הטיפול ברשות.
 2. הספק יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע שסופק על ידי משתמש לצורך קיום הסכם זה ו/או לצורך שמירה על קשר עם הלקוח, דיוור ישיר והצעה ללקוח של מוצרים או שירותים אשר הינו סבור שיעניינו את הלקוח, הקמת מועדון לקוחות או מועדון צרכנים, וכן לצרכי ניתוח ו/או פילוח שוק.

 3. הגולש מאשר בזה לספק ו/או למי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות, לרבות בדוא"ל, מסרונים טלפוניים (sms), טלפון, רשתות חברתיות, ובכל אמצעי אחר המנוי בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הבזק").
 4. אישור תנאי השימוש על ידי הגולש, כמוהם כדין מתן הסכמה מראש לשליחת דברי פרסומת על פי החוק; והגולש יהיה רשאי, בכל עת ודרך הגדרות הדף האישי במערכת, להודיע כי אינו מעוניין במשלוח דברי פרסומת נוספים. לעניין סעיף זה, לרבות פרסומים הקשורים בתיקון נזקי רכב, מוסכים, שירותי השוואת מחירים לאמור, ושירותים נלווים באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שלהלן: _____________..

 5. ידוע לגולש כי הספק יעביר כל מידע או מסמך, ככל שיידרש או תוטל עליו חובה לעשות כן, לרשות המוסמכת לפי דין.

שינויים מתנאי שימוש אלו:

 1. הספק שומר לעצמו את האפשרות לשנות מתנאי השימוש מעת לעת, כפי שיפורסמו באתר המקוון של המערכת (בדף 'תנאי שימוש'), כך שתנאי השימוש התקפים ושיחולו על הצדדים יהיו כפי שמפורסמים אותה העת ובכפוף לעדכון כאמור בסעיף 37 להלן.
 2. בכל שינוי כאמור מתנאי השימוש, יעדכן הספק דרך שליחת דוא"ל ו/או פרסום הודעה בתיבת ההודעות האישית של הגולש במערכת ו/או פרסום הודעה בדף הבית של המערכת, כך שבביצוע אחד או יותר מהפעולות הנ"ל ייראו כשינוי תקף מתנאי השימוש – ובכל מקרה לא ייכנס שינוי לתוקף אלא בחלוף 10 ימים ממועד העדכון.
 3. שינוי מתנאי השימוש כאמור לעיל, יהיה לרבות לעניין דמי המנוי ו/או דרכי הגבייה והתשלום.
 4. באחריות המשתמש להתעדכן אודות שינוי מתנאי השימוש מעת לעת כאמור.

כללי:

 1. תנאי השימוש מהווים הסכם התקשרות בין הגולש לבין סמארט, ועם אישורך לתנאי השימוש ייכנס הסכם זה לתוקף (בשים לב לשינויים ככל שייעשו מעת לעת לפי סעיף 36 לעיל).
 2. השימוש במערכת יהיה לצרכיו הפרטיים של הגולש בלבד, ואין לעשות בשירותי הספק שימוש למטרות רווח ו/או שימושים מסחריים אחרים ו/או עבור כל אדם אחר מטעם או בשם המשתמש.
 3. כל הזכויות בקניין הרוחני הקשור במערכת שייך ובבעלות סמארט, ואין בהתקשרות המשתמש ו/או קבלת שירותים מהספק כדי להקנות למשתמש זכויות כלשהן ו/או רשיון שימוש ו/או בעלות בקניין הרוחני של סמארט.
 4. העתקה, צילום, תרגום, אחסנה, שידור, מכל דרך שהיא ובכל אמצעי אלקטרוני, מגנטי או אופטי, בין למטרות פרטיות ובין למטרות מסחריות, אסורים בהחלט.
 5. בית המשפט המוסמך לדון בכל תביעה או סכסוך הנובעים מהתקשרות הגולש עם סמארט, יהיו בתי המשפט במחוז תל אביב.